Organizator: Polski Instytut Montessori
Współorganizator: Polska Rada Montessori

Regulamin VII Międzynarodowej Konferencji Montessori

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem VIII Międzynarodowej Konferencji Montessori, zwanej dalej "Konferencją", jest Polska Rada Montessori z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11/3, 00-660 Warszawa, NIP: 7010704350, KRS: 0000682719.
Współorganizatorem jest Polski Instytut Montessori Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Lwowskiej 11/3, 00-660 Warszawa, NIP: 7010691009, KRS: 0000678363.
Wykonawcą jest Promotion Plus s.c. z siedzibą przy ul. F. Klimczaka 22a lok. 11, 02-797 Warszawa, NIP: 5213308902, REGON: 015825602.
Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która złożyła pisemną deklarację uczestnictwa w Konferencji i wniosła wymaganą opłatę konferencyjną. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

II. Czas i miejsce konferencji

13-15 kwietnia 2018 r., Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa.

III. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest
Przesłanie Deklaracji Zgłoszeniowej online poprzez stronę www.konferencja-montessori.pl lub emailem na adres: konferencja-montessori@promotionplus.com.pl oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji w terminie i na konto bankowe określone przez Organizatora w punkcie VI Regulaminu.

2. Rezygnacja z udziału w Konferencji
Rezygnacja przez Uczestnika z udziału może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia, przesłanego emailem oraz po osobistym potwierdzeniu telefonicznym pod nr tel. 609 990 701.

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji i Warsztatach Organizator pobierze opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:

  • 0% - jeśli rezygnacja z Udziału nastąpi w ciągu 7 dni od daty przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej i wniesienia opłaty.
  • 50% - jeśli rezygnacja z Udziału nastąpi do dnia 30 marca 2018 r. włącznie.
  • 100% - wartości zamówienia w przypadku rezygnacji po 30 marca 2018 r. bez ważnych przyczyn życiowych lub medycznych.

IV. Zasady konferencji

1. Organizator w uzgodnieniu z Wykonawcą ustalają plan Konferencji oraz mają prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym mają prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora.

2. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn wyższych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji odbywa się bez ponoszenia kosztów przez Uczestników. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

3. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.

4. Uczestnik Konferencji ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości 1000,00 PLN za wypożyczony odbiornik do odsłuchu tłumaczenia symultanicznego. Każdy uczestnik będzie miał możliwość odebrania takiego sprzętu na stanowisku technicznym, w zamian za wcześniej otrzymany przy rejestracji voucher z danymi z dowodu osobistego. Sprzęt należy zwrócić w momencie odbierania Certyfikatów Uczestnictwa, wtedy też zwracany będzie voucher, który należy zatrzymać do ew. okazania. Jeśli sprzęt nie zostanie zwrócony, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go kwotą 1000,00 zł. za sprzęt.

5. Organizator i Zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom dojazdu ani powrotu z miejsca, gdzie odbywać się będzie Konferencja.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno- technicznych przedstawiciela Organizatora lub Wykonawcy.

8. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Konferencji w chwili wyczerpania miejsc.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

10. Zapisy na warsztaty konferencyjne:

  • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik powinien wybrać warsztaty, w których chciałby uczestniczyć. Jeżeli uczestnik nie może już dopisać się do wybranych warsztatów, oznacza to, że prawdopodobnie wyczerpały się miejsca. W takim przypadku prosimy o kontakt z Organizatorem w celu uzgodnienia innych możliwości.
  • Uczestnik zamierzający wziąć udział w warsztatach doszkalających (Refresher Course) musi zapisać się na wszystkie sesje warsztatowe z tego tematu uwzględnione w programie. Tylko obecność na wszystkich sesjach uprawnia do otrzymania dodatkowego dyplomu poświadczającego odbycie szkolenia w wymiarze 12 godzin warsztatów specjalistycznych podczas konferencji.

V. Wydarzenia towarzyszące

1. Konkurs na najlepszy film przedstawiający pracę z dziećmi. Dowolna tematyka, z pracy szkoły, przedszkola. Czas filmu dowolny.

2. Przedstawienie dzieci ze szkoły Montessori.

3. Wystawa firm.

VI. Warunki i terminy płatności

1. Organizator ustala następujące opłaty za udział w Konferencji:

  • 570,00 PLN – Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach i warsztatach, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja w piątek 13 kwietnia, śniadanie, obiad i kolacja w sobotę 14 kwietnia oraz śniadanie i lunch w niedzielę 15 kwietnia), przerwy kawowe w trakcie całej konferencji. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów, które Uczestnik organizuje we własnym zakresie.
  • 470,00 PLN – Opłata dla Członków Polskiej Rady Montessori. Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach i warsztatach, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja w piątek 13 kwietnia, śniadanie, obiad i kolacja w sobotę 14 kwietnia oraz śniadanie i lunch w niedzielę 15 kwietnia), przerwy kawowe w trakcie całej konferencji. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów, które Uczestnik organizuje we własnym zakresie.

2. Obowiązuje 10 % zniżki (od głównej ceny: 570 zł) za wcześniejszą rejestrację i wpłatę do 15 lutego 2018

3. Obowiązuje 10 % zniżki (od głównej ceny: 570 zł) dla grup powyżej 3 osób z jednej placówki.

4. Obowiązuje 5 % zniżki (od głównej ceny: 570 zł) – Karta Dużej Rodziny.

5. Zniżki nie łączą się.

6. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.

7. Opłata za Konferencję powinna być dokonana w terminie siedmiu dni od dnia przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej i nie później niż do dnia 3 kwietnia 2018 r. na podane na stronie konto.

6. Uczestnik upoważnia Organizatora oraz Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.

7. Uczestnik otrzyma fakturę i Certyfikat Uczestnictwa najpóźniej w dniu zakończenia Konferencji.

8. W przypadku, gdy otrzymanie faktury jest warunkiem niezbędnym do dokonania wpłaty za udział w Konferencji, uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do Wykonawcy lub Organizatora Konferencji o przesłanie faktury w terminie umożliwiającym dokonanie opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 roku.

VII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa Konferencji rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika na Konferencji spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.

3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z winy Organizatora, odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie do niezwłocznego zwrotu kwoty wpłaconej przez Uczestnika za udział w Konferencji, o ile kwota ta została już wpłacona.

4. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie ani zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników.

5. Złożenie Deklaracji Zgłoszeniowej przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.