VIII Międzynarodowa Konferencja Montessori Regulamin

 • kwietnia 2018
 • Warszawa

Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od urodzenia do szóstego roku życia

dr M. Montessori
 • Polski Instytut Montessori
 • Organizatorzy

Regulamin VII Międzynarodowej Konferencji Montessori

„Otwarty umysł”

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem VII Międzynarodowej Konferencji Montessori „Otwarty umysł”, zwanej dalej „Konferencją”, jest Polski Instytut Montessori Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 4, 02-736 Warszawa, NIP: 5213745086, KRS: 0000632432. Wykonawcą Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń z siedzibą przy ul. Zaściankowej 4d lok. 5, 02-989 Warszawa, NIP: 9512295322, REGON: 142040819.
Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która złożyła pisemną deklarację uczestnictwa w Konferencji i wniosła wymaganą opłatę konferencyjną.
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

II. Czas i miejsce konferencji

Warszawa, 21-23 kwietnia 2017 r.,

Obiekty sportowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
ul. Ciszewskiego 10, 00-001 Warszawa

III. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest
Przesłanie Deklaracji Zgłoszeniowej online poprzez stronę www.konferencja-montessori.pl, pocztą na adres siedziby Wykonawcy lub faksem na numer: 22 100 27 70 lub emailem na adres: montessori@fipz.edu.pl oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji w terminie i na konto bankowe określone przez Organizatora w punkcie VI Regulaminu.

2. Rezygnacja z udziału w Konferencji
Rezygnacja przez Uczestnika z udziału może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia, przesłanego emailem, faksem lub pocztą na adresy Organizatora oraz po osobistym potwierdzeniu telefonicznym pod nr tel. 573 194 014.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji i Warsztatach Organizator pobierze opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:

 • 0% - jeśli rezygnacja z Udziału nastąpi w ciągu 7 dni od daty przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej i wniesienia opłaty.
 • 50% - jeśli rezygnacja z Udziału nastąpi do dnia 3 kwietnia 2017 r. włącznie.
 • 100% - wartości zamówienia w przypadku rezygnacji po 3 kwietnia 2017 r. bez ważnych przyczyn życiowych lub medycznych.

IV. Zasady konferencji

1. Organizator w uzgodnieniu z Wykonawcą ustalają plan Konferencji oraz mają prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym mają prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn wyższych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji odbywa się bez ponoszenia kosztów przez Uczestników. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
3. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
4. Uczestnik Konferencji ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości 800 PLN za wypożyczony przez firmę PLENUM odbiornik do odsłuchu tłumaczenia symultanicznego. Każdy uczestnik będzie miał możliwość odebrania takiego sprzętu na stanowisku rejestracyjnym, pozostawiając w zastaw dokument tożsamości ze zdjęciem. Sprzęt należy zwrócić w momencie odbierania Certyfikatów Uczestnictwa, wtedy też zwracany będzie dokument tożsamości.
5. Organizator i Zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom dojazdu i powrotu z miejsca, gdzie odbywać się będzie Konferencja.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora lub Wykonawcy.
8. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Konferencji w chwili wyczerpania miejsc.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
10.Zapisy na warsztaty konferencyjne:

 • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik powinien wybrać warsztaty, w których chciałby uczestniczyć, stosownie do ilości wolnych miejsc. Jeżeli uczestnik nie może już dopisać się do wybranych warsztatów oznacza to, że prawdopodobnie wyczerpały się miejsca. W takim przypadku prosimy o kontakt z Organizatorem, w celu uzgodnienia innych możliwości.
 • Uczestnik zamierzający wziąć udział w warsztatach doszkalających (Rrefresher Course) – musi zapisać się na wszystkie sesje warsztatowe z tego tematu uwzględnione w programie. Tylko obecność na wszystkich sesjach uprawnia do otrzymania dodatkowego dyplomu poświadczającego odbycie szkolenia w wymiarze 12 godzin warsztatów specjalistycznych podczas konferencji.

V. Wydarzenia towarzyszące

1. Konkurs na najlepszy film przedstawiający pracę z dziećmi. Dowolna tematyka, z pracy szkoły, przedszkola. Czas filmu dowolny.

2. Przedstawienie dzieci ze szkoły Montessori.

3. Wystawa firm.

VI. Warunki i terminy płatności

1. Organizator ustala następujące opłaty za udział w Konferencji:

 • 560,00 PLN– Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach i warsztatach, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie (obiad i kolacja w piątek 21 kwietnia, śniadanie, obiad i kolacja w sobotę 22 kwietnia oraz śniadanie i obiad w niedzielę 23 kwietnia), przerwy kawowe w trakcie całej konferencji. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów, które Uczestnik organizuje we własnym zakresie.
 • 510,00 PLN – dla uczestników aktualnie biorących udział w kursach Polskiego Instytutu Montessori, którzy zarejestrują się i zapłacą wpisowe. Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach i warsztatach, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie (obiad i kolacja w piątek 21 kwietnia, śniadanie, obiad i kolacja w sobotę 22 kwietnia oraz śniadanie i obiad w niedzielę 23 kwietnia), przerwy kawowe w trakcie całej konferencji. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów, które Uczestnik organizuje we własnym zakresie.
 • 510,00 PLN – wczesna rejestracja – dla wszystkich, którzy zarejestrują się i zapłacą wpisowe nie później niż do dnia 12 lutego 2017 r. Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach i warsztatach, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie (obiad i kolacja w piątek 21 kwietnia, śniadanie, obiad i kolacja w sobotę 22 kwietnia oraz śniadanie i obiad w niedzielę 23 kwietnia), przerwy kawowe w trakcie całej konferencji. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów, które Uczestnik organizuje we własnym zakresie.

2. Obowiązuje 10 % zniżki (od głównej ceny: 560 zł) dla grup powyżej 3 osób z jednej placówki.
3. Promocje nie łączą się.
4. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.
5. Opłata za Konferencję powinna być dokonana w terminie siedmiu dni od dnia przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej i nie później niż do dnia 3 kwietnia 2017 r. na konto Organizatora: 
40 1090 2590 0000 0001 3333 5380 Bank Zachodni WBK S.A.
6. Uczestnik upoważnia Organizatora oraz Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.
7. Uczestnik otrzyma fakturę i Certyfikat Uczestnictwa najpóźniej w dniu zakończenia Konferencji.
8. W przypadku, gdy otrzymanie faktury jest warunkiem niezbędnym do dokonania wpłaty za udział w Konferencji, uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do Wykonawcy lub Organizatora Konferencji o przesłanie faktury w terminie umożliwiającym dokonanie opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2017 roku.

VII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa Konferencji rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika na Konferencji spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.
3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z winy Organizatora, odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie do niezwłocznego zwrotu kwoty wpłaconej przez Uczestnika za udział w Konferencji, o ile kwota ta została już wpłacona.
4. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie ani zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników.
5. Złożenie Deklaracji Zgłoszeniowej przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

 

Aktualności

Program VIII Międzynarodowej Konferencji Montessori

Zapraszamy do zapoznania się z Programem naszej Konferencji! Program pojawi się w styczniu 2018 r.

Czytaj dalej »


Formularz zgłoszeniowy

Zarejestruj się na konferencję! Rejestracja rozpocznie się w styczniu 2018 r.

Czytaj dalej »


Dni Otwarte w placówkach Montessori

Drodzy uczestnicy VIII Międzynarodowej Konferencji Montessori 13-15 kwietnia w Warszawie! Jak co roku,...

Czytaj dalej »


Skontaktuj sie z nami

tel: 573 194 014
fax: +48 22 100 27 70
e-mail: bere...@montessori.info.pl