I. Postanowienia ogólne


Organizatorem X Międzynarodowej Konferencji Montessori, zwanej dalej „Konferencją”, jest Polska Rada Montessori
z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11/3, 00-660 Warszawa, NIP: 7010704350, KRS: 0000682719,

Współorganizatorem Polski Instytut Montessori Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11/3, 00-660 Warszawa, NIP: 7010691009, KRS: 0000678363.

Wykonawcą jest Promotion Plus s.c. z siedzibą przy ul. Cypryjskiej1, 02-761 Warszawa, NIP: 5213308902, REGON: 015825602.

Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która dokonała rejestracji przez stronę internetową Konferencji i wniosła wymaganą opłatę konferencyjną.
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

II. Czas i miejsce konferencji


Warszawa, 16-18 kwietnia 2021 r.,
On-line

 

III. Warunki uczestnictwa


1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie Deklaracji Zgłoszeniowej przez stronę www.konferencja-montessori.pl oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji w terminie i na konto bankowe określone przez Organizatora w punkcie VI Regulaminu.

2. Rezygnacja z udziału w Konferencji Rezygnacja przez Uczestnika z udziału może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia, przesłanego emailem oraz po osobistym potwierdzeniu telefonicznym pod nr tel. 604 528 181 W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji i Warsztatach Organizator pobierze opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:
• 0% - jeśli rezygnacja z udziału nastąpi w ciągu 7 dni od daty przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej i wniesienia opłaty.
• 50% - jeśli rezygnacja z udziału nastąpi do dnia 31 marca 2021 r. włącznie.
• 100% - wartości zamówienia w przypadku rezygnacji po 31 marca 2021 r. bez ważnych przyczyn życiowych lub medycznych.

 

IV. Zasady konferencji1. Obrady z podziałem na bloki tematyczne odbywają się on-line.

2. Zapisy na warsztaty konferencyjne:
Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wybiera pakiet konferencyjny oraz blok tematyczny, w którym chciałby uczestniczyć.

3. Dostęp do poszczególnych bloków Uczestnicy uzyskują za pomocą kodów otrzymanych od Wykonawcy po zakupie odpowiedniego pakietu. Kod umożliwia jednorazowe obejrzenie wszystkich wykładów oraz warsztatów w bloku na żywo lub odtworzenie w późniejszym terminie do 3 tygodni po zakończeniu konferencji. Kody dostępu do wybranych bloków tematycznych będą wysyłane w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania płatności.

4. Organizator w uzgodnieniu z Wykonawcą ustalają plan Konferencji oraz mają prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym mają prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora.

5. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn wyższych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji odbywa się bez ponoszenia kosztów przez Uczestników. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

VI. Warunki i terminy płatności1. Organizator ustala następujące opłaty za udział w Konferencji:

350,00 zł. brutto - PAKIET 1 (3 wykłady i 14 warsztatów)
650,00 zł. brutto - PAKIET 2 (3 wykłady i 28 warsztatów)
950,00 zł. brutto - PAKIET 3 (3 wykłady i 42 warsztatów)
1200,00 zł. brutto - PAKIET 4 (3 wykłady i 56 warsztatów)
180,00 zł. brutto - PAKIET 5 (3 wykłady i 7 warsztatów)
180,00 zł. brutto - PAKIET 6 (3 wykłady i 7 warsztatów)

5. Opłata za Konferencję powinna być dokonana w terminie siedmiu dni od dnia przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej i nie później niż do dnia 7 kwietnia 2021 r. na konto Wykonawcy: 11109010430000000103002528

6. Uczestnik upoważnia Organizatora oraz Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.

7. Uczestnik otrzyma fakturę i Certyfikat Uczestnictwa najpóźniej w dniu zakończenia Konferencji.

8. W przypadku, gdy otrzymanie faktury jest warunkiem niezbędnym do dokonania wpłaty za udział w Konferencji, uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do Wykonawcy lub Organizatora Konferencji o przesłanie faktury w terminie umożliwiającym dokonanie opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2021 roku.


 

VII. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 

VIII. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa Konferencji rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika na Konferencji spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.

3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z winy Organizatora, odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie do niezwłocznego zwrotu kwoty wpłaconej przez Uczestnika za udział w Konferencji, o ile kwota ta została już wpłacona.

4. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie ani zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników.

5. Złożenie Deklaracji Zgłoszeniowej przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego