I. Postanowienia ogólne

Organizatorem XI Międzynarodowej Konferencji Montessori, zwanej dalej „Konferencją”, jest Polska Rada Montessori z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11/3, 00-660 Warszawa, NIP: 7010704350, KRS: 0000682719.

Współorganizatorem Polski Instytut Montessori Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11/3, 00-660 Warszawa, NIP: 7010691009, KRS: 0000678363.

Wykonawcą jest Promotion Plus s.c. z siedzibą przy ul. Cypryjskiej1, 02-761 Warszawa, NIP: 5213308902, REGON: 015825602.

Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która dokonała rejestracji przez stronę internetową Konferencji i wniosła wymaganą opłatę konferencyjną.
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

II. Czas i miejsce konferencji

28-29.05.2022 r., Centrum Konferencyjne ul. Bobrowiecka 9, Warszawa.
 

III. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie Deklaracji Zgłoszeniowej przez stronę www.konferencja-montessori.pl oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji w terminie i na konto bankowe określone przez Organizatora w punkcie VI Regulaminu.
 2. Rezygnacja z udziału w Konferencji
  Rezygnacja przez Uczestnika z udziału może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia, przesłanego emailem oraz po osobistym potwierdzeniu telefonicznym pod nr tel. 604 528 181.
  W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji Organizator pobierze opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:
  • 0% - jeśli rezygnacja z udziału nastąpi w ciągu 7 dni od daty przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej i wniesienia opłaty jednak nie później niż 15.05.2022 r.
  • 50% - jeśli rezygnacja z udziału nastąpi do dnia 15.05.2022 r. włącznie.
  • 100% - wartości zamówienia w przypadku rezygnacji po 15.05.2022 r. bez ważnych przyczyn życiowych lub medycznych.
 

IV. Zasady konferencji

 1. Obrady odbywają się w formie wykładów i warsztatów, które odbywają się w osobnych salach konferencyjnych.
 2. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wybiera warsztaty, w których chce uczestniczyć.
 3. Organizator w uzgodnieniu z Wykonawcą ustalają plan Konferencji oraz mają prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym mają prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn wyższych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji odbywa się bez ponoszenia kosztów przez Uczestników. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 

VI. Warunki i terminy płatności

 1. Organizator ustala następujące opłaty za udział w Konferencji:
  520,00 zł. brutto – dla członków Polskiej Rady Montessori
  660,00 zł. brutto – dla pozostałych uczestników
 2. Opłata za Konferencję powinna być dokonana w terminie siedmiu dni od dnia przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej i nie później niż do dnia 23.05. 2022 r. na konto Wykonawcy: 11109010430000000103002528.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora oraz Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.
 4. Uczestnik otrzyma fakturę i Certyfikat Uczestnictwa najpóźniej w dniu zakończenia Konferencji.
 5. W przypadku, gdy otrzymanie faktury jest warunkiem niezbędnym do dokonania wpłaty za udział w Konferencji, uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do Wykonawcy lub Organizatora Konferencji o przesłanie faktury w terminie umożliwiającym dokonanie opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2022 roku.
 6. W przypadku kiedy uczestnik dokonuje zmiany danych po wystawieniu faktury ponosi koszt 50,00 zł. +23% VAT
 

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa Konferencji rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika na Konferencji spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.
 3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z winy Organizatora, odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie do niezwłocznego zwrotu kwoty wpłaconej przez Uczestnika za udział w Konferencji, o ile kwota ta została już wpłacona.
 4. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie ani zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników.
 5. Złożenie Deklaracji Zgłoszeniowej przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego